• RAKOVSKÝ & PARTNERS s. r. o. advokátní kancelář
  • Václavská 316/12
  • 120 00 Praha 2
  • tel.: +420 224 247 135
  • fax: +420 224 247 136
  • e-mail: office@rakovsky.com

Naši kancelář tvoří dynamický tým motivovaných profesionálů:

PARTNEŘI

JUDr. Adam Rakovský

Managing partner

Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně (JUDr., 1999), odborné stáže na European College, Robert Schumann Institute, Hague Academy of International Law, právnické fakulty universit v Granadě, Mariboru a Budapešti

Právnickou kariéru zahájil Adam Rakovský jako asistent místopředsedy Ústavního soudu, v roce 1999 vstoupil do advokacie. V roce 2003 založil vlastní advokátní kancelář, která se v důsledku rozšíření o další společníky změnila do současné podoby. Aktivně působil v legislativě a v akademické sféře (MU v Brně). Jeho specializací jsou transakce, fúze a akvizice, veřejné dražby, exekuce a procesní právo obecně. Je autorem prestižního komentáře k zákonu o veřejných dražbách od nakladatelství C.H.Beck a mnoha desítek článků v odborném tisku. Pravidelně přednáší jak pro advokáty, tak i pro odbornou veřejnost (ČKA, zdravotní pojišťovny, banky).

Mgr. Richard Merkun

Partner

Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně (Mgr., 1999)

Richard Merkun má široké zkušenosti z veřejného sektoru, zejm. z daňové správy. Od roku 2001 působí v advokacii, kde navázal na své zkušenosti v oblasti správy daní a poplatků včetně jejich vymáhání a zaměřuje se na vymáhání, správu pohledávek a realizaci věřitelských práv obecně. Dlouhodobě se zabývá smluvním právem, právními vztahy k nemovitostem a procesním právem, zejména vymáháním pohledávek a výkonem věřitelských práv formou žalob, předběžných opatření, konkursů, exekucí a veřejných dražeb. Další jeho významnou specializací je právo směnečné a šekové. V těchto oblastech také publikuje v odborném tisku.

JUDr. Martin Uzsák, LL.M.

Partner

Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně (Mgr., 2001), Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., 2005), Erasmus University Rotterdam, School of Law (LL.M. in Business and Trade Law, specializace Corporate Law and Takeovers, 2006)

Martin Uzsák zahájil profesní dráhu v pražské kanceláři poradenské společnosti Deloitte, v oddělení Tax & Legal. Od roku 2001 působí v advokacii. Zaměřuje se zejména na obchodní právo s důrazem na obchodní společnosti, fúze a akvizice, cenné papíry a soutěžní právo a v těchto oblastech také publikuje v odborném tisku. Významnou zkušenost má rovněž s řešením insolvence a soudním řízením.


SPOLUPRACUJÍCÍ ADVOKÁTI

Mgr. Boris Achmedov

Advokát

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Mgr., 2007)

Boris Achmedov zahájil profesní dráhu v brněnské advokátní kanceláři. Od roku 2008 do roku 2014 působil jako asistent soudce závazkového senátu u Nejvyššího soudu ČR. Ve své praxi se věnuje zejména závazkovému právu a procesní agendě. Další jeho významnou specializací je právo autorské a právo informačních technologií.

Mgr. Marie Sciskalová

Advokátka

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (Mgr., 2007)

Marie Sciskalová zahájila svou profesní dráhu na Ministerstvu dopravy České republiky, kde získala rozsáhlé zkušenosti v oblasti správního procesu. V roce 2009 začala spolupracovat s RAKOVSKÝ & PARTNERS. Po vstupu do advokacie rozšířila svůj profesní záběr a v současné době se vedle správního práva věnuje zejména občanskému právu, obchodnímu právu a občanskému právu procesnímu. Zaměřuje se na zastupování ve správním řízení, před správními i občanskoprávními soudy. Kromě praxe advokátky je rovněž členem rozkladové komise Ministerstva zemědělství České republiky (poradní orgán ministra zemědělství ve věcech správního řízení).

JUDr. Jana Líznerová, Ph.D.

Advokátka

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., 2010, JUDr. et Ph.D., 2015), Bucerius Law School Hamburg, mezinárodní výměnný program „The Program in International and Comparative Business Law“

Zkušenosti v advokacii začala Jana Šustová sbírat již od druhého ročníku studií na právnické fakultě, kdy nastoupila jako paralegal do advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ. Postupně se zde stala advokátní koncipientkou a posléze v roce 2013 spolupracující advokátkou. Ve své praxi se zaměřuje na oblast sporné agendy, rozhodčího řízení a korporátního práva. Významnou zkušenost má ve sporech týkajících se investiční výstavby a během své dosavadní praxe se podílela na řešení několika významných insolvenčních řízení a na transakcích týkajících se dispozic se závodem či jeho částí. Vedle praxe advokátky rovněž vyučuje občanské právo procesní na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a publikuje v odborném tisku.

Mgr. Luděk Václavek

Advokát

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Mgr., 2001)

V advokacii působí Luděk Václavek od roku 2002, s RAKOVSKÝ & PARTNERS spolupracuje od roku 2005. Zaměřuje se na oblast obchodního a korporátního práva se specializací na fúze a akvizice, transakční poradenství, restrukturalizace a přeměny obchodních korporací, včetně financování takových transakcí. V rámci své praxe se podílel na akvizicích a transakcích pro české i zahraniční institucionální investory, private equity i privátní klienty. Má široké zkušenosti v oblasti fúzí a dalších forem konsolidace majetku a podílů ve významných tuzemských společnostech.


ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTI

Mgr. Lucie Altmanová

Advokátní koncipientka

Mgr. Jiří Buchal

Advokátní koncipient

Mgr. Vít Růžička

Advokátní koncipient